info

UWAGA! Zmiana lokalizacji siedziby firmy

Kliknij, aby zobaczyć więcej informacji ...

Język: PL | EN |RU | RO | BY | LT | AE

Aktualności

Zmiana lokalizacji siedziby oraz oddziału warszawskiego firmy

uwaga zmiana lokalizacji

Szanowni Państwo, informujemy iż zmieniamy lokalizację siedziby firmy oraz oddziału warszawskiego.

Więcej…

Postaw na wydajność - Zapomnij o pyle!

lamele 135px

Tarcze szlifierskie 3M™ Cubitron™ II z obniżonym środkiem

Więcej…

Zmiana lokalizacji Oddziałów Szczecin oraz Koszalin!

uwaga zmiana lokalizacji

Szanowni Państwo, informujemy iż zmieniamy lokalizację naszych oddziałów Szczecin oraz Koszalin.

Więcej…

Nowy proces spawalniczy LORCH MicorTwin

lorch micor twin 135px

Szybkość MIG/MAG z jakością metody TIG.

Więcej…

Gratulacje dla Hadar'a

rejs 135px

Gratulujemy ekipie "Hadar" brązowego medalu na Morskich Żeglarskich Mistrzostwach Polski w Gdańsku odbywających się 20-23 sierpnia.

Więcej…

Nowe uchwyty spawalnicze MIG/MAG

m6w osw 135px

Prezentujemy inteligentne rozwiązanie w ofercie uchwytów do spawania MIG/MAG

Więcej…

Nowy system z wymuszonym przepływem powietrza 3M™ Versaflo™

versaflo 135px

Dzięki wielu badaniom i dogłębnemu zrozumieniu potrzeb użytkowników firma 3M opracowała najbardziej zaawansowane i uniwersalne rozwiązanie. System 3M Versaflo TR-600 został zaprojektowany tak, aby uczynić pracę i oddychanie łatwiejszymi.

Więcej…

Promocje

Na sportowo z MOSTem

na sportowo z mostem kurtka 135x135

Kupuj profesjonalne ściernice MOST i zbierz zestaw sportowy 4F (w każdym miesiącu inny produkt).

Więcej…

Promocja urządzeń Transportu Bliskiego

practicus ps 135px

Systemy transportu bliskiego w promocyjnych cenach

Więcej…

Promocja półmasek filtrujących 3M™ 9320D+

materialy promocja

Promocyjna cena półmaski filtrującej 3M™ 9320D+

Więcej…

Ekrany spawalnicze CEPRO - 5+1 GRATIS!

lamele cepro

Przy zakupie 5 szt. takich samych ekranów spawalniczych 1 szt. otrzymasz gratis!

Więcej…

MOST 29/9 UNIVERSAL - Uniwersalna elektroda do spawania

29 9 135px

Łatwe spawanie wszystkich stali oraz żeliwa w każdej pozycji elektrodą MOST 29/9 Universal.

Więcej…

Oferta specjalna na produkty firmy ESAB

esab logo

Elektrody GOLDROX, urządzenia spawalnicze Rebel 205iC AC/DC, przecinarki plazmowe Handyplasma 35 i 45

Więcej…

Oferta promocyjna systemu spawania orbitalnego

orbital most 135px

Oferty promocyjne na systemy spawania orbitalnego MOST & LORCH

Więcej…

Okazje cenowe

Prostownik do elektrody PONTE 201 MOST

plazma cięcie przecinarka MOST FanCut 70 200x200

W okazjach cenowych prostownik do spawania elektrodą otuloną PONTE 201 MOST.

Więcej…

Prostownik inwertowowy PONTIG 200 AC/DC MOST

ponte

W okazjach cenowych inwertorowy prostownik PONTIG 200 AC/DC MOST do spawania stali, stali nierdzewnej lub aluminium, z zajarzeniem HF, TIG AC/DC.

Więcej…

Prostownik inwertowowy PONTIG 1880HF MOST

ponte

W okazjach cenowych prostownik inwertowowy PONTIG 1880HF MOST do spawania stali lub stali nierdzewnej, z zajarzeniem HF, TIG DC.

Więcej…

Półautomat spawalniczy FANMIG 522 Pulse MOST (używany)

wozek 135

W okazjach cenowych inwertorowy półautomat spawalniczy PULS z wydzielonym podajnikiem FANMIG 522 Pulse MOST bez uchwytu spawalniczego.

Więcej…

Półautomat spawalniczy FANMIG 502i MOST (używany)

wozek 135

W okazjach cenowych inwertorowy półautomat spawalniczy z wydzielonym podajnikiem FANMIG 502i MOST bez uchwytu spawalniczego.

Więcej…

Półautomat spawalniczy FANMIG 502i MOST

wozek 135

W okazjach cenowych inwertorowy półautomat spawalniczy z wydzielonym podajnikiem FANMIG 502i MOST bez uchwytu spawalniczego.

Więcej…

Kołki do zgrzewania RD M8x30 K800 z pierścieniem ceramicznym Köco

kołek rb koco 135

W okazjach cenowych kołki do zgrzewania RD M8x30 K800 z pierścieniem ceramicznym (do zgrzewania łukowego)

Więcej…

Vademecum

Wygląd spoiny TIG z prędkością MIG/MAG

lorch micor twin 135px

Spawanie wymagających estetycznie spoin z podwójną prędkością przy użyciu nowego procesu MicorTwin firmy Lorch Schweißtechnik GmbH

Więcej…

Jaki środek chłodzący wybrać do wysokowydajnego cięcia piłami taśmowymi?

ciecie pil tasmowa 135px

Czym się kierować przy wyborze chłodziwa do przecinarki taśmowej? Poradnik techniczny

Więcej…

Dlaczego nie należy używać wody jako chłodziwa podczas spawania?

cool 30 135px

Jak zadbać o właściwe chłodzenie urządzeń spawalniczych? Czy często masz do czynienia z awariami palników?

Więcej…

Pierwszy na świecie zakrzywiony, automatyczny filtr spawalniczy

g5 02 135px

Zakrzywiony filtr zapewnia wyjątkowe widzenie peryferyjne, stopień zaciemnienia 2,5, technologię Natural Colour, 4 czujniki łuku, technologię wymiany danych i wąską konstrukcję przyłbicy

Więcej…

Nowy wymiar spawania

cobot art 135px

Współczesny rynek konstrukcji stalowych stawia przed wykonawcami nowe wyzwania – konieczność poprawy jakości i obniżenia kosztów produkcji.

Więcej…

Filtracja powietrza w czasie pandemii COVID-19

filtro 135px

Czy filtrowentylacja powietrza na stanowiskach pracy może być sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa?

Więcej…

Bezpieczeństwo bez kompromisów – zewnętrzne szybki ochronne

szybka zewn 135px

Badania prowadzone wśród spawaczy pokazują potrzebę pewnej ochrony przed promieniowaniem, a jednocześnie coraz lepszej widoczności miejsca spawania, wyższego komfortu użytkowania oraz wysokiej ochrony przed rozbryzgami stopionego metalu i iskrami przy szlifowaniu. Przyłbice spawalnicze 3MTM SpeedglasTM z automatycznymi filtrami spawalniczymi (ADF) zdecydowanie przybliżają komfort spawania do oczekiwań. Zostały zaprojektowane tak, by ograniczać zmęczenie oczu przy przełączaniu ze stanu zaciemnionego na rozjaśniony. W celu zapewnienia jak najdłuższego czasu bezproblemowego użytkowania przy utrzymaniu stałego poziomu ochrony konieczne jest zachowanie nienagannego stanu technicznego przyłbicy.

Więcej…

RYWAL-RHC Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa, KRS: 37174, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 951-19-98-317, REGON: 017180279, Kapitał zakładowy: 60 929 452,50 PLN

 

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką RYWAL-RHC a nabywcami oferowanych przez nią produktów i usług („Kupujący”), o ile umowy te nie stanowią inaczej.

1.2. Warunki umów są określone w Ofercie oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, Oferta ma pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży. Ewentualne uwagi Kupującego zamieszczone w Zamówieniu, aby były wiążące muszą zostać zawarte przez RYWAL-RHC w Ofercie.

1.3. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów).

 

2. ZAWIERANIE UMÓW

2.1. Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia

2.1.1.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez RYWAL-RHC oferty i zamówienia przez Kupującego. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.

2.2.Przedmiot umowy

2.2.1. RYWAL-RHC zobowiązany jest wyłącznie do wykonania świadczenia opisanego w ofercie.

2.2.2. W przypadku dostrzeżenia przez RYWAL-RHC w toku wykonywania umowy potrzeby wykonania usług dodatkowych, nie objętych umową, RYWAL-RHC zobowiązany jest do poinformowania drugiej strony umowy o takiej potrzebie. W takim przypadku RYWAL-RHC, niezwłocznie prześle dodatkową ofertę Kupującemu w celu zaakceptowania prac dodatkowych.

2.2.3. Warunkiem kontynuacji uzgodnionych prac jest pisemna akceptacja (faksem, e-mailem, pocztą lub usługą kurierską) tej dodatkowej oferty przez Kupującego.

 

3. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W ofertach podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).

3.2. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz RYWAL-RHC, RYWAL-RHC poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.

3.3. Kupujący upoważnia RYWAL-RHC do wystawiania faktur VAT bez podpisu Kupującego.

 

4. TERMIN DOSTAWY

4.1. Terminem dostawy jest termin wydania produktu lub przedmiotu wykonania usług Kupującemu zgodnie z warunkami dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w ofercie

4.2. RYWAL-RHC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

  1. siła wyższa
  2. zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący

 

5. WARUNKI DOSTAWY

5.1. Dostawa produktów / przedmiotów wykonania usług oraz ich ubezpieczenie w transporcie odbywa się na koszt i ryzyko RYWAL-RHC, o ile strony nie ustalą inaczej.

5.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą wydania przedmiotu umowy.

5.3. Kupujący zapewnia rozładunek przedmiotu umowy oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane.

5.4. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia przedmiotu umowy lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty.

5.5. Przy odbiorze dostawy Kupujący (lub upoważniona osoba) ma obowiązek w obecności przewoźnika sprawdzić, czy nie nastąpił ubytek lub uszkodzenie przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Kupujący obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (takich jak w szczególności protokolarne ustalenie stanu przesyłki). To samo dotyczy ubytków lub uszkodzeń nie dających się zauważyć z zewnątrz przy odbiorze. Ponadto Kupujący sporządzi i przekaże RYWAL-RHC ww. protokół w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od sporządzenia.

5.6. Kupujący zabezpieczy uszkodzony przedmiot i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, RYWAL-RHC lub ich ubezpieczycieli, o ile nie odebrał sam przedmiotu umowy z magazynu RYWAL-RHC.

5.7W przypadku gdy świadczenie, do spełnienia którego zobowiązany jest RYWAL-RHC na mocy umowy, spełnione ma być etapowo, RYWAL-RHC przysługuje prawo do powstrzymania się z wykonaniem swego zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu udzielnych gwarancji, w razie:

  1. opóźnienia się przez drugą stronę umowy z zapłatą należnego wynagrodzenia za część usług świadczonych lub urządzeń dostarczonych wcześniej na podstawie umowy,

  2. gdy ze względu na stan majątkowy drugiej strony umowy wątpliwe jest, czy zapłata wynagrodzenia lub ceny za usługi lub urządzenia, które RYWAL-RHC zobowiązany jest świadczyć w późniejszym terminie, nastąpi w terminie. W tym przypadku RYWAL-RHC uprawniony jest również do wezwania drugiej strony umowy do ustanowienia zabezpieczenia według wyboru RYWAL-RHC.

5.8. Kupujący zobowiązany jest podpisać lub zgłosić swoje uwagi co do przedmiotu umowy w Protokole Odbioru Końcowego, który musi być odesłany do RYWAL-RHC nie później niż w ciągu 3 dni od daty dostawy.

 

6. GWARANCJA

6.1. Zakres gwarancji

6.1.1. Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja, zgodnie z warunkami wskazanymi w ofercie.

6.1.2. Gwarancja ważna jest tylko z podpisaną kopią Protokołu Odbioru Końcowego oraz pod warunkiem terminowego uregulowania płatności z tytułu zakupu Przedmiotu Umowy.

6.2. Wady nieobjęte gwarancją

6.2.1. RYWAL-RHC nie odpowiada za wady produktu wynikłe z powodu:

  1. napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione

  2. nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji

  3. przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach

6.2.2. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zwykłego zużycia, uszkodzenia lub zniszczenia, z powodu zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad związanych z właściwym zasilaniem elektrycznym.

6.2.3. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

6.2.4. Gwarancją nie są objęte straty bezpośrednie i pośrednie spowodowane wadami Przedmiotu Umowy.

6.2.5. W przypadku stwierdzenia przez serwis RYWAL-RHC bezzasadności podjęcia procedury reklamacyjnej (np. przyjazd do sprawnego urządzenia lub urządzenia, którego awaria nastąpiła wskutek okoliczności nieobjętych gwarancją), RYWAL-RHC obciąży Kupującego kosztami jej podjęcia. 

 

7. SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1.Siła wyższa

7.1.1. RYWAL-RHC nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

7.1.2.Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od RYWAL-RHC, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez RYWAL-RHC lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności. Niniejszego postanowienia nie wyłącza okoliczność, iż siła wyższa istniała, była wiadoma, można było ją przewidzieć lub jej zapobiec, co w szczególności dotyczy pandemii COVID-19.

7.2.Odpowiedzialność

7.2.1.Odpowiedzialność RYWAL-RHC za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody.

RYWAL-RHC odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. RYWAL-RHC nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

7.2.2. RYWAL-RHC ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań jedynie w granicach normalnych następstw takich uchybień. RYWAL-RHC nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego z uwagi na obowiązek uiszczenia kar umownych, do zapłaty których Kupujący zobowiązał się wobec swoich kontrahentów.

7.2.3.Wyłączenia odpowiedzialności wskazane w pkt. 7.2.1. i 7.2.2. nie dotyczą sytuacji, gdy szkoda będzie wyrządzona umyślnie.

7.2.4.Odpowiedzialność RYWAL-RHC z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

8. POUFNOŚĆ

8.1. Wszelkie opracowania, plany i dokument oraz oferty, które Kupujący otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

8.2. Powyższy obowiązek pozostaje w mocy przez okres obowiązywania niniejszej Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu (niezależnie od przyczyny) i bez ograniczeń czasowych.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Bez uprzedniej pisemnej zgody RYWAL-RHC, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności RYWAL-RHC.

9.2. Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

9.3. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby RYWAL-RHC.

9.4. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Podziel się z innymi!

Pozostałe serwisy firmy

odpylamy.pl
Projektowanie i dobór, montaż, serwis instalacji i urządzeń odpylających dla różnych gałęzi przemysłu.
szlifowanie.info
Serwis internetowy poświęcony obróbce stali nierdzewnej. Wszystko o materiałach, urządzeniach i technologiach.
elkrem.com.pl
Materiały i urządzenia do napawania i regeneracji. Układy plastyfikujące oraz obróbka CNC.
podnoszenie.eu
Systemy transportu bliskiego, żurawie, żurawików, suwnice, wciągników oraz wiele innych.
xiris.pl
Wysoce wyspecjalizowane kamery spawalnicze do badania jakości spoin spawalniczych
www.readytorobot.eu
Integrator zrobotyzownaych systemów spawalniczych oraz systemów automatyzacji procesów produkcyjnych.
www.matyergonomiczne.pl
Ergonomiczne, antyzmęczeniowe maty przemysłowe. Sprawdź jak możesz w prosty sposób poprawić zdrowie swoich pracowników.
www.gullco.pl
Systemy do spawania zautomatyzowanego, wózki spawalnicze, automaty do żłobienia.
 Ustawienia
bezpieczne dane

Szanujemy Twoją prywatnosć!

Dbamy o Twoje dane i chcemy, żebyś był z nami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Użytkowniku,

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Zależy nam, abyś wiedział jakie dane przetwarzamy i na jakich zasadach. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat. Prosimy o zapoznanie się z nimi, następnie określenie danych jakimi chcesz się z nami podzielić i   wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku  „Zgadzam się”.

Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych, klikając w ikonę ustawieñ w dolnym lewym rogu przeglądarki.

 

Jakie dane zbieramy?

Większość danych jakie zbieramy jest całkowicie anonimowa, ale mogą to być również dane dotyczące urządzenia z jakiego korzystasz, wersji przeglądarki, podstron, które odwiedzasz i to czego szukasz na naszej stronie. W przypadku wyrażenia zgody marketingowej mogą to być dane osobowe takie jak IP, adres e-mail czy linki do profili na portalach społecznościowych.

 

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest RYWAL-RHC Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 4, 03-231 Warszawa, NIP: 951-19-98-317.

 

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim, żeby dostarczać Tobie coraz lepsze treści i coraz lepsze wrażenia z korzystania z naszej strony. Jak to możliwe?

Analizując np. to co szukasz na stronie, wiemy co potrzebujesz i robimy wszystko, żebyś to znalazł u nas szybko i łatwo. Analizując czas przebywania na stronie, wiemy czy artykuł był interesujący czy nie.

Więcej o tym znajdziesz w naszej polityce prywatności.

 

Czy przekazujemy komuś Twoje dane?

Twoje dane możemy udostępnić wyłącznie wyspecjalizowanym firmom z naszej grupy kapitałowej i wyłącznie w celu ściśle powiązanym z Twoimi potrzebami, firmom działającym na nasze zlecenie, np. w celu optymalizacji działania strony lub realizacji zamówienia czy umowy, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

Co możesz zrobić ze swoimi danymi?

Masz prawo dostępu do swoich danych ich zmiany, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, jeśli nie stoi to w sprzeczności z innymi prawami np. w związku z realizacją umów. Możesz także zmienić zakres danych jakimi chcesz się z nami dzielić, wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych praw wymienionych w naszej polityce prywatności.

 

Na jakiej podstawie chcemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą do przetwarzania Twoich danych jest każdorazowo Twoja zgoda, ale w niektórych przypadkach również konieczność realizacji umów oraz uzasadniony interes administratora danych, czyli np. przetwarzanie danych na potrzeby marketingu własnego.

W przypadku przetwarzania danych na cele marketingowe, tj. między innymi profilowanie odbywać się będzie za Twoją zgodą, którą wyrażasz akceptując w ustawieniach Marketingową warstwę danych.

W przypadku przetwarzania danych w celach komunikacji z Tobą, poprosimy Ciebie o zgodę przy formularzu kontaktowym lub przy subskrypcji newslettera.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

O przechowywaniu Twoich danych przypomnimy Tobie na stronie po 90 dniach od poprzedniej wizyty. Będziesz mógł wówczas zadecydować, co chcesz z nimi zrobić. Natomiast dane, które od Ciebie otrzymamy będziemy przechowywać bezterminowo, gdyż dzięki danym historycznym będziemy mogli lepiej analizować zmiany w Twoich preferencjach.

 

Podsumowanie

Prosimy o zapoznanie się z w/w informacjami. Następnie bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych klikając przycisk „Zgadzam się”.

 

Pamiętaj, ze w każdej chwili możesz wycofać zgodę lub zmienić zakres danych jakie chcesz nam udostępnić.

Ustawienia

Pliki Cookies

Są dla nas bardzo istotnym elementem. Dzięki nim mamy możliwość poprawy bezpieczeństwa strony, atrakcyjności dla użytkowników oraz szybkości jej działania. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji włączonej.

Zgoda Marketingowa

Dzięki wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będziemy mieli możliwość prezentowania Tobie ofert czy reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji zakupowych i wymaga również aktywnych plików cookies. Dane jakie są przetwarzane to informacje co do Twojej przybliżonej lokalizacji, urządzenia z jakiego korzystasz, podstron które odwiedzasz i informacji jakie szukasz na naszej stronie. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tych celach, pamiętaj, że zgodę możesz w każdej chwili wycofać.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości napisz do nas marketing@rywal.com.pl. Odpowiemy na Twoje pytania. Możesz też w każdej chwili wyczyścić pliki cookies tej strony, klikając tu (przeładuje stronę).

Ustawienia Informacje Nie teraz Zgadzam się